Tính năng - Bản Tin

Giải pháp

Cập nhập thông tin toàn hệ thống, nhanh chóng tiện lợi

Chức năng

  • Danh sách bản tin
  • Thêm tin mới