Tính năng - Tài Khoản

Giải pháp

Tạo lập tài khoản và phân chia quyền hạn nội dung truy cập cho tài khoản

Chức năng

  • Danh sách tài khoản
  • Phân chia quyền hạn