Tính năng - Nhân Sự

Giải pháp

Quản lý và chấm công nhân sự một cách nhanh chóng và rõ ràng, đạt hiệu quả cao

Chức năng

Danh sách nhân sự:

  • Thêm nhân sự mới

Tổ nhân công

Tổng hợp chấm công:

  • Chấm công

Báo cáo hoàn thành công việc

Đơn giá khoán sản phẩm:

  • Cập nhật đơn giá lương khoán