Tính năng - Khách Hàng

Giải pháp

Quản lý lịch sử thông tin cũng như hoạt động chi tiết của khách hàng nhằm nâng cao dịch vụ chăm sóc

Chức năng

Danh sách khách hàng:

  • Thêm khách hàng mới
  • Đại lý khách hàng
  • Danh sách quốc gia

Danh sách báo giá sản phẩm:

  • Lập báo giá
  • Danh sách đơn giá sản phẩm

Danh sách phiếu đề nghị đặt cọc

  • Tạo đơn hàng sản phẩm

Báo cáo giá trị đơn hàng

Báo cáo giá trị hàng xuất

Lịch sử đặt hàng

Danh sách phiếu giảm giá

  • Tạo phiếu giảm giá