Tính năng - Sản phẩm

Giải pháp

Quản lý thông tin và phân loại sản phẩm

Chức năng

Danh sách sản phẩm:

  • Thêm sản phẩm mới
  • Thêm nhóm sản phẩm mới
  • Theo dõi sản phẩm
  • Danh sách quốc gia

Thông tin màu sắc:

  • Thêm màu sắc mới

Danh sách mã vải:

  • Thêm mã vải mới