Tính năng - Biên Bản Họp

Giải pháp

Biên bản họp đuược cập nhật đầy đủ và chi tiết giúp ban quản lý nắm bắt tình hìnhmột cách đầy đủ và chi tiết

Chức năng

Danh sách cuộc họp đảm bảo chất lượng sản phẩm (QA):

  • Thêm biên bản họp đảm bảo chất lượng sản phẩm

Danh sách cuộc họp ban giám đốc (BOM):

  • Thêm biên bản họp ban giám đốc

Danh sách cuộc họp đối tác:

  • Thêm biên bản họp đối tác

Đơn vị thực hiện giải pháp

Thành viên cuộc họp mặc định