Tính năng - Hàng Xuất

Giải pháp

Giám sát qui trình hàng xuất sau khi hoàn thành

Chức năng

Tổng hợp hàng xuất:

  • Kế hoạch xuất hàng chi tiết

Danh sách hàng suất

Trừ hàng

Kê khai thuế VAT, hải quan